Regulamin płatności

Regulamin
świadczenia usług drogą elektroniczną w domenie www.temi.pl
należącej do ŚWIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Tarnowie.

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym „temi.pl” a w szczególności udostępniania drogą elektroniczną usług polegających na umożliwianiu usługobiorcom dostępu do elektronicznych wydań „TEMI – Galicyjskiego Tygodnika Informacyjnego” oraz płatnego dostępu do pełnej treści artykułów w nim zawartych za pośrednictwem serwisu internetowego
 2. Właścicielem serwisu jest ŚWIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie (33-100 Tarnów, ul. Sikorskiego 5) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041488, o kapitale zakładowym w wysokości 232.500,00 złotych, NIP 873-000-52-44, adres poczty elektronicznej: [email protected]
 3. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonując Rejestracji w Serwisie Usługobiorca poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, co jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług wymagających zarejestrowania.
 4. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

2. Definicje

Pojęcia stosowane w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Usługi – wszystkie czynności polegające na umożliwianiu Usługobiorcom dostępu przez Internet do elektronicznego wydania „TEMI – Galicyjskiego Tygodnika Informacyjnego”.
 2. Usługodawca – ŚWIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie (33-100 Tarnów, ul. Sikorskiego 5) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041488, o kapitale zakładowym w wysokości 232.500,00 złotych, NIP 873-000-52-44, abonent domeny internetowej www.temi.pl, podmiot świadczący Usługi.
 3. Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność do czynności prawnych, odbiorca Usług.
 4. Strona internetowa – serwis internetowy w domenie www.temi.pl.

3. Zakres usług

W ramach Usług, Usługodawca umożliwi Usługobiorcy dostęp do e-wydań tygodnika „TEMI – Galicyjskiego Tygodnika Informacyjnego”, których treść jest taka sama jak wydań drukowanych albo dodatkowo wzbogacona o galerie, dodatki tematyczne, promocyjne lub reklamowe. E-wydania nie zawierają „insertów” dołączanych do wydania papierowego, takich jak program telewizyjny TELEWIDZ i tym podobne.

4. Warunki techniczne

Korzystanie z Usług jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych: 

 1. dostęp do Internetu 512 kbps lub szybszy, 
 2. zainstalowana przeglądarka Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera lub Safari,
 3. miejsce na dysku: minimum 256 MB, *ilość wymaganego miejsca na dysku zależy od ilości pobranych e-wydań. Jedno wydanie e-tygodnika TEMI zajmuje od 50 do 150 MB (megabajtów).

5. Zawarcie umowy o świadczenie usług

 1. Przyjęcie oferty następuje poprzez rejestrację Usługobiorcy na stronie internetowej, złożenie zamówienia na wybrane e-wydanie lub artykuł i dokonanie zapłaty według cennika e-wydania „TEMI” z dnia dokonania ww. czynności.
 2. Usługodawca przesyła Usługobiorcy pocztą elektroniczną potwierdzenie złożenia zamówienia na dostęp do wybranego tytułu prasowego.
 3. Po zawarciu umowy na świadczenie usług Usługodawca przesyła Usługobiorcy pocztą elektroniczną potwierdzenie zawarcia umowy, w formie gotowego do druku zaświadczenia, z mechanicznie odtwarzanym podpisem przedstawiciela Usługodawcy. W zaświadczeniu podaje się wszystkie istotne postanowienia umowy o świadczenie Usług.
 4. Płatność za Usługi może być dokonana:
  a) przelewem z rachunku bankowego,
  b) kartą kredytową Usługobiorcy, przy pomocy serwisu internetowego Przelewy24, funkcjonującego na stronie internetowej,
  c) przekazem pocztowym.
 5. Umowy o świadczenie Usług są zawierane na czas określony, zgodnie z ofertą Tygodnika TEMI, wedle wyboru Usługobiorcy.
 6. Przyjmując ofertę Usługodawcy, Usługobiorca zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz podać prawidłowe i prawdziwe dane przy rejestracji na stronie internetowej.
 7. Przyjmując ofertę e-wydań Usługobiorca zgadza się na rozpoczęcie świadczenia Usług niezwłocznie po zawarciu umowy na ich świadczenie.
 8. Umowa o świadczenie usług może być zawarta tylko w języku polskim.
 9. Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134).

6. Prawa i obowiązki stron

 1. Usługodawca ŚWIT Sp. z o.o. zobowiązuje się dochować należytej staranności, aby przy użyciu stosowanych przez niego narzędzi informatycznych uzyskać względnie najwyższą jakość graficzną elektronicznych wydań tytułów prasowych. Usługodawca zastrzega jednak, że wytworzenie wydania elektronicznego może powodować obniżenie – w stosunku do wydania drukowanego – jakości graficznej niektórych materiałów zamieszczonych w tytułach prasowych udostępnianych w ramach Usług.
 2. Jeden zamówiony dostęp do elektronicznego wydania danego tytułu prasowego pozwala na pobranie z serwera Usługodawcy każdego dostępnego numeru tego tytułu prasowego zarówno numeru aktualnego, jak i dostępnych numerów archiwalnych. Przez pobranie rozumie się każde rozpoczęcie pobierania. 
 3. Każde kolejne pobranie elektronicznego wydania uniemożliwia dostęp do tego samego elektronicznego wydania tygodnika „TEMI” pobranego wcześniej. W przypadku naprzemiennego korzystania z kilku komputerów każde kolejne pobranie elektronicznego wydania danego uniemożliwia dostęp do tego samego elektronicznego wydania pobranego wcześniej. Konsekwencją takiego postępowania jest brak możliwości archiwizowania wydań. 

7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Usług, o których mowa w Regulaminie, Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego, na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 Regulaminu.
 2. O ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.
 4. O decyzji Usługodawcy, Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany przy składaniu reklamacji.

8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 123, z późn. zm.), do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.
 2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
 3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
  a) nazwisko i imiona Usługobiorcy,
  b) numer NIP,
  c) adres zamieszkania lub pobytu,
  d) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu,
  e) adres poczty elektronicznej,
  f) numer telefonu,
  g) data urodzenia.
 4. Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy o świadczenie Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):
  a) oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
  b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
  c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
  d) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.
 6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców będących osobami fizycznymi, przetwarzanych w zakresie i celu świadczenia Usług – w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019, poz. 1781, z późn. zm.), zwanym dalej także „administratorem danych”.
 7. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 8. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 9. Usługodawca może, powierzać przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe, a także księgowe i prawne.

9. Prawa autorskie

Usługobiorca nie jest upoważniony do korzystania z majątkowych praw autorskich do utworów składających się na elektroniczne wydania tytułów prasowych w zakresie przekraczającym dozwolony użytek utworów chronionych, określony przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231).

10. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych.
 2. Zmiana danych adresowych lub kontaktowych dotyczących Usługodawcy określonych w Regulaminie, ani zmiana adresu redakcji Serwisu – nie stanowi zmiany Regulaminu.
 3. Spory mogące wyniknąć w związku ze świadczeniem Usług pomiędzy Wydawcą a Usługobiorcami nieposiadającymi statusu konsumentów rozstrzygnie sąd powszechny właściwy według siedziby Usługodawcy. 
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.