Postulaty pozostawione bez echa

0
357
tarnow_wojewodztwo-gluche-na-tarnowskie-postulaty
PKB na mieszkańca w subregionach Małopolski w odniesieniu do średniej krajowej
REKLAMA

Tarnów jest drugim pod względem wielkości miastem w Małopolsce. Czy w związku z tym uzyska wreszcie większą niż dotychczas rangę? Czy władze samorządowe województwa więcej uwagi poświęcą w przyszłości wschodniej części regionu? Z dokumentu, który został opracowany w minionym roku w urzędzie marszałkowskim w Krakowie i był poddany konsultacji społecznej, raczej nie wynika, iż w najbliższych latach mogłyby nastąpić pod tym względem radykalne zmiany. Potwierdzają to między innymi uwagi skierowane przez tarnowską Izbę Przemysłowo-Handlową (IPH) do marszałka województwa małopolskiego.

REKLAMA

IPH odnosi się do niektórych postulatów zawartych w projekcie dokumentu o nazwie: „Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego >>Małopolska 2030>>”. Dyskusja na ten temat – z udziałem przedstawicieli urzędu marszałkowskiego, samorządowców i niektórych organizacji – odbyła się pod koniec lutego, teraz Izba w oficjalnym piśmie do marszałka województwa przedstawia swoje uwagi.

Przemilczane postulaty
W piśmie, pod którym widnieją podpisy Zbigniewa Procia, prezesa IPH, oraz Ryszarda Nejmana, pełnomocnika IPH ds. polityki regionalnej, czytamy: „Zaniepokojeni jesteśmy sposobem prowadzenia konsultacji dotyczących tego dokumentu. Doceniamy ujęcie w projekcie strategii tak istotnych z punktu widzenia wschodniej części województwa propozycji, jak rozszerzenie instrumentu ZIT [Zintegrowane Inwestycje Terytorialne] o aglomeracje tarnowską i sądecką czy osobna oś dedykowana obszarom zagrożonym trwałą marginalizacją, których zdecydowana większość znajduje się właśnie w tej części województwa. Ze sporym niepokojem zaważyliśmy jednak dość zamkniętą postawę osób odpowiedzialnych za powstawanie dokumentu, jeśli chodzi o ustosunkowanie się do pozostałych postulatów zgłaszanych przez samorządy i podmioty z subregionu tarnowskiego”.

Subregiony gorsze i lepsze
IPH zarzuca autorom opracowania, że jakkolwiek w projekcie strategii zostały wyszczególnione inwestycje transportowe wpisane do dokumentów krajowych (linia kolejowa Podłęże – Piekiełko, Beskidzka Droga Integracyjna, północna obwodnica Krakowa), nie uwzględniono ujętych w tych samych dokumentach inwestycji rządowych o dużym znaczeniu, zgłoszonych przez środowiska subregionu tarnowskiego. Chodzi na przykład o drogę ekspresową S73 (drugi wjazd z Warszawy do Małopolski), wschodnią obwodnicę Tarnowa czy linię kolejową Kielce – Tarnów – Nowy Sącz.
Izba Przemysłowo-Handlowa: „Uważamy, że te inwestycje również powinny być zapisane w strategii. Taki brak konsekwencji w zapisach (do tego dokumentu wpisujemy tylko niektóre z ustaleń dokumentów centralnych) pokazuje – być może w sposób niezamierzony – jak traktowana jest Małopolska Wschodnia; to oznacza, że rozwarstwienie między poszczególnymi subregionami będzie nadal narastać”.

Poza zainteresowaniem…
IPH zarzuca przedstawicielom województwa brak reakcji, przynajmniej podczas wspomnianej dyskusji w Tarnowie, na pozostałe zgłaszane postulaty: budowę i rozwój kolei aglomeracyjnej w Tarnowie oraz Nowym Sączu czy modernizację, pod kątem zwiększenia dopuszczalnej masy całkowitej, drogi wojewódzkiej Tarnów – Konieczna. Zauważa się ponadto, że jednocześnie w strategii znajdują się analogiczne zapisy dotyczące rozwoju SKA w aglomeracji krakowskiej, rozwoju lokalnych transgranicznych połączeń autobusowych ze Słowacją, a także modernizacji dróg łączących Nowy Sącz ze Słowacją. Izba Przemysłowo-Handlowa: „Takie niekonsekwencje mogą sugerować, że subregion tarnowski znajduje się poza należytym zainteresowaniem Marszałka”.

Zachowawczy plan
Izba podjęła także dyskusję o przyszłej roli i znaczeniu Tarnowa na tle pozostałych miast w województwie. Również w tym przypadku zawarte zostały krytyczne uwagi. Temu tematowi poświęcimy więcej miejsca w najbliższym wydaniu naszego tygodnika.
Dokument dotyczący strategii rozwoju Małopolski do 2030 roku ma być gotowy w czerwcu tego roku, choć ze względu na obecną sytuację może nastąpić opóźnienie. W swoim piśmie tarnowska IPH podkreśla, że „wygłoszona przez przedstawicieli województwa opinia, że tworzymy strategię, a Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego już mamy, nie wytrzymuje krytyki”. Zdaniem Izby, wspomniany plan jest zachowawczy, przygotowywany przez inną ekipę i w wielu miejscach niezgodny z obecnymi kierunkami polityki regionalnej rządu RP. Zdaniem autorów pisma, po przyjęciu strategii ów plan powinien być tworzony ponownie, a przynajmniej poddany wnikliwej aktualizacji.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o